Методи оптимізації та оптимальне керування

Павлов О.А. Моделі та алгоритми багатоцільового лінійного програмування  5

Тимофієва Н.К. Деякі способи моделювання вхідних даних для пошуку інформації в бібліотеці еталонів при розв’язанні задач семантики  16

Методи керування та оцінювання в умовах невизначеності

Чабанюк Я.М., Нікітін А.В., Хімка У.Т., Нікітіна Т.Р. Асимптотичні властивості імпульсного процесу збурень в умовах пуассонової апроксимації з точкою рівноваги критерію якості 29

Керування системами з розподіленими параметрами, математичне моделювання

Сандраков Г.В., Ляшко С.І., Бондар О.С., Ляшко Н.І., Семенов В.В. Моделювання конфігурацій, що виникають при використанні систем мікроголок  38

Великоіваненко О.А., Миленін О.С., Попов О.В., Сидорук В.А., Хіміч О.М. Високопродуктивні методи аналізу статистичної міцності зварних трубопроводів та судин тиску за методом Монте–Карло 48

Вишенський В.І., Кулєшин В.В., Бєлоусов О.А. Моделювання розрахунку дистанції перерваного зльоту  63

Конфліктно-керовані процеси та методи прийняття рішень

Раппопорт Й.С. Достатні умови зближення керованих об’єктів з різною інерційністю в ігрових задачах динаміки 71

Функціонально-диференціальні та імпульсні системи керування

Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я., Пужа Б., Новотна В. Динаміка однієї математичної моделі гонки озброєнь із запізнюванням 89

Чисельні методи в екстремальних задачах, методи наближення функцій

Волошина Т.В., Байсалов Дж.У. Про матричне підсумовування рядів Фур’є 100

Жигалло К.М. Повні асимптотики наближень деякими сингулярними інтегралами в математичному моделюванні 111

Методи обробки та захисту інформації

Гулак Г.М. Метод побудови примітивних поліномів для криптографічних підсистем гарантоздатних автоматизованих систем 120

Дослідження операцій та системний аналіз

Кнопов П.С., Касіцька Є.Й. Властивості великих відхилень емпіричних оцінок у задачі стохастичної оптимізації для однорідного випадкового поля 126

Зміст «Міжнародного науково-технічного журналу «Проблеми керування та інформатики» за 2020 р. 147

Зміст «Journal of Automation and Information Sciences»,
Т. 51, №№ 1–12, 2019 р153

Інформаційні матеріали 159

Інформація для авторів і передплатників  160