Методи оптимізації та оптимальне керування

Гурін А.Л. Метод сумарних представлень для розв’язку задач про математичний сейф на графах  5

Ягубова М.М., Заманова Р.Б. Вирішення однієї задачі оптимального керування для рівняння третього порядку при розподіленому і стартовому керуваннях  11

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Грабова У.З. Рівномірні наближення тригармонічними інтегралами Пуассона на класах Соболєва  20

Стохастичні системи, нечіткі множини

Кондратенко Ю.П., Козлов О.В. Параметрична оптимізація нечітких систем керування на основі гібридних ройових алгоритмів з елітною стратегією  29

Лозинський А.Б., Романишин І.М., Русин Б.П. Оцінювання експериментальної функції розподілу на основі скінченних вибірок випадкової величини  50

Методи обробки та захисту інформації

Ідрісов Ф.Ф. Рекурентні моделі рандомізованих процесів у задачах зовнішньої розвідки. Частина 2. Спрощені моделі вищого порядку  60

Бичков О.С., Новотна В., Шевченко В.Л., Шевченко А.В. Вдосконалення моделі комп’ютерних епідемій на основі розширення безлічі можливих станів об’єктів інформаційної системи  71

Хамдамов Р.Х., Керімов К.Ф. Методи блокування вразливостей виду XSS на основі сервіс-орієнтованої архітектури  86

Космічні інформаційні технології та системи

Ладіков-Роєв Ю.П., Логінов О.О., Набівач В.Є. Генерація магнітогідродинамічних хвиль у спрощеній моделі магнітосферного хвоста Землі  92

Ткаченко О.І. Усунення аномальних похибок польотного геометричного калібрування  104

Роботи та системи штучного інтелекту

Сухоручкіна О.М., Прогонний М.В. Інтелектуальне управління мобільним роботом при слідкуванні за рухомим об’єктом  112

Економічні та управлінські системи

Загурський О.М., Тітова Л.Л. Проблеми та перспективи застосування технології блокчейн у ланцюгах постачань  125

Зміст «Международного научно-технического журнала «Проблемы управления и информатики» за 2019 год  148

Зміст «Journal of Automation and Information Sciences», Т. 50, №№ 1–12, 2018 г.  152

Інформація для авторів та передплатників  158