ПРОЕКТУВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ПУАССОНІВСЬКИХ ІМПУЛЬСНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ НА ОСНОВІ АДИТИВНИХ ГЕНЕРАТОРІВ ФІБОНАЧЧІ

Максимович Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, зав. кафедрою Національного університету «Львівська політехніка»

Гарасимчук Олег Ігорович, кандидат технічних наук, доцент Національного університету «Львівська політехніка»

Мандрона Марія Миколаївна, кандидат технічних наук, старший викладач Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

pages 103-114

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v49.i12.10

Запропоновано структуру генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей на основі модифікованих адитивних генераторів Фібоначчі. Результати їх імітаційного моделювання показують, що статистичні характеристики вихідної імпульсної послідовності відповідають пуассонівському закону розподілу. Визначено границі значень керуючого коду та періоду повторення псевдовипадкової послідовності для конкретних параметрів структурної схеми.

 1. Anderson P.A. Fibonacci-based pseudo-random number generator. — http://link.springer.com/ chapter/10.1007/978-94-011-3586-31/[Accessed on 31 Sep. 2013].
 2. Orue A.B., Montoya F., Hernández Encinas L. Trifork, a new pseudorandom number generator based on Fibonacci maps. // Journal of Computer Science and Engineering, — 2010. — 1. — http://iliasistemas.com/descargas/TRIFORK.pdf/ [Accessed on 31 Sep. 2015.].
 3. Parker J.D. The period of the Fibonacci random number generator // Discrete Applied Mathematics. — 1988. — N 20. — P. 145–64.
 4. Гарасимчук О.І., Максимович В.М., Алгоритм формування пуассонівського імпульсного потоку // Автоматика, вимірювання та керування. — 2003. — № 475. — С. 21–25.
 5. Гарасимчук О.І., Дудикевич В.Б., Максимович В.М., Смук Р.Т. Генератори тестових імпульсних послідовностей для дозиметричних пристроїв // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. — 2004. — № 506. — С. 186–192.
 6. Иванов М.А., Чугунков И.В. Теория, применение и оценка качества генераторов псевдослучайных последовательностей — М. : КУДИЦ–ОБРАЗ, 2003. — 240 с.
 7. Гарасимчук О.І., Максимович В.М. Генератори псевдовипадкових чисел, їх застосування, класифікація, основні методи побудови і оцінка якості // Захист інформації. — 2003. — № 3. — С. 29–36.
 8. Максимович В., Смук Р., Сторонський Ю., Костів Ю. Двійково-десятковий генератор пуассонівських імпульсних потоків // Комп’ютерні технології друкарства. — 2014. — № 32. — С. 82–89.
 9. Mandrona M.М., Maksymovych V.M. Investigation of the statistical characteristics of the modified Fibonacci generators // Journal of Automation and Information Sciences. — 2014. — 46. — Р. 48–53.
 10. Methodology for research of Poisson pulse sequence generators using Pearson’s Chi-squared test / Yu.M. Kostiv, V.M. Maksymovych, O.I. Harasymchuk, M.M. Mandrona // Sustainable development : International Journal. — Varna : Euro-Expert Ltd. — 2013. — N 9. — P. 67–72.
 11. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М. : Высш. школа, 1999. — 479 с.
 12. NIST SP 800-22. — http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs//SP800-22rev1a.pdf [Accessed: April. 2010].