МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ АНАЛІЗУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ ЗАЛІЗНИЦЬ

Стасюк Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту, г. Киев

Гончарова Лідія Леонідівна, кандидат технічних наук, доцент Державного економіко-технологічного університету транспорту, г. Киев

pages 104-113

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v49.i2.50

Аналіз еволюції електромереж залізниць показав, що розв’язання комплексної проблеми оптимізації електроспоживання і покращення безпеки руху можливо шляхом інтелектуалізації процесів електропостачанням. Запропоновано обчислювальну мережу керування електропостачання на рівні тягових підстанцій, яка адекватно відображає її топологію і граф мережі. На основі диференційних перетворень розроблено математичну модель комп’ютерної архітектури керування електропостачанням тягових підстанцій, а також методи визначення в аналітичному вигляді сукупності значень ймовірностей станів вузлів графа комп’ютерної мережі і критерії обчислення таких показників: пропускна можливість вузлів, середнє число заявок, що обробляються, та кількість відмов заявок на обслуговування.

  1. Стасюк А.И., Гончарова Л.Л., Максимчук В.Ф. Методы организации интеллектуальных электрических сетей железных дорог на основе концепции SMART Grid // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. — 2014. — № 2. — С. 29–37.
  2. Стасюк А.И., Гончарова Л.Л. Математические модели и методы организации интеллектуальных сетей поставки электроэнергии на тягу железнодорожного транспорта // Там же. — 2015. — № 3. — С. 25–31.
  3. Стасюк А.И., Гончарова Л.Л. Математические модели компьютерной интеллектуализации технологий синхронных векторных измерений параметров электрических сетей // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — № 3. — С. 43–49.
  4. Буткевич А.Ф., Левконюк А.В., Стасюк А.И. Повышение надежности мониторинга допустимости загрузки контролируемых сечений энергосистем // Техническая электродинамика. — 2014. — № 2. — С. 56–67. 
  5. Carter A. M, et. al. The application of wide area monitoring to the GB transmission system to facilitate large-scale integration of renewable generation, Cigre C2-112, Paris 2010.
  6. Arango O. J. et. al. Low frequency oscillations in the colombian power system — Identification and Remedial Actions, Cigre C2-105, Paris 2010.
  7. Венцель Е.С. Исследование операций. — М. : Сов. радио, 1972. — 551 с.
  8. Пухов Г.Е. Преобразования Тейлора и их применение в электротехнике и электронике. — Киев : Наук. думка, 1978. — 259 с.