Проблеми динаміки керованих систем

Кунцевич В.М. Синтез керування лінійними та нелінійними динамічними системами при обмежених похибках виміру вектора стану 6

Методи ідентифікації та адаптивного управління

Петрик М.Р. Високошвидкісні методи ідентифікації параметрів моделей фільтрації-консолідації стискуваних середовищ вологонасиченних мікропористих частинок 18

Оптимальне керування та методи оптимізації

Сергієнко І.В., Шило В.П. Сучасні підходи до розв'язання складних задач дискретної оптимізації 32

Ченцов О.Г., Ченцов А.А. До питання про знаходження значення маршрутної задачі з обмеженнями 41

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Селезов І.Т., Кривонос Ю.Г. Розподілене управління хвильовими коливаннями пружної пластини в магнітогідродинамічним потоці 55

Управління фізичними об'єктами і технічними системами

Ларін В.Б. Про визначення виконавчого пристрою, що відмовив 63

Методи управління і оцінювання в умовах невизначеності

Житецький Л.С. Робастне керування деякими класами нелінійних дискретних об'єктів з використанням лінійних регуляторів 72

Методи обробки інформації

Кузнєцов Н.Ю., Кузнєцов І.М. Оцінка стаціонарних імовірностей станів системи методом істотної вибірки 89

Меліков А.З., Пономаренко Л.А., Багірова С.А. Аналіз систем обслуговування-запасання з нетерплячими витрачальними вимогами 97

Горбійчук М.І., Медведчук В.М., Лазорів А.Н. Аналіз паралельного алгоритму синтезу емпіричних моделей на принципах генетичних алгоритмів 112

Управління в біологічних і природних системах

Бєлов В.М., Котова А.Б. Гармонія здоров'я в гармонії цифр золотого перетину 131

Роботи та системи штучного інтелекту

Галкін А.А. Глибинний метод класифікації на основі масштабованої відстані Махаланобіса для множин з нерівними апріорними ймовірностями 139

Проблеми захисту інформації

Задирака В.К., Кудін А.М., Селюх П.В., Швідченко І.В. Хмарні технології: нові можливості обчислювального криптоаналізу 148

Інформація для авторів та передплатників 160