Проблеми динаміки керованих систем

Ларін В.Б. Про розв'язок лінійних матричних рівнянь 5

Балонін Н.А., Суздаль В.С., Соболєв А.В. Дискретні частотні характеристики неперервних лінійних систем 13

Методи ідентифікації та адаптивного управління

Кондрашова Н.В. Узгодження зовнішнього критерію і способу розбиття вибірки при розв'язанні задачі структурно-параметричної ідентифікації методом групового урахування аргументів 20

Бомба А.Я., Турбал Ю.В. Методи аналізу даних та проблеми ідентифікації траєкторій відокремлених хвиль 34

Оптимальне управління та методи оптимізації

Литвин О.М., Носов К.В., Баранова Т.А. Реалізація методу скінченних елементів з оптимальним вибором базисних функцій для задачі Диріхле для рівняння Пуассона 44

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Ракушев М.Ю. Числовий метод інтегрування рівняння у варіаціях для задачі Коші на основі диференціальних перетворень 63

Загальні проблеми дослідження космосу

Ладіков-Роєв Ю.П, Черемних О.К., Федоренко О.К., Набівач В.Є. Акустико-гравітаційні хвилі у вихровій полярній термосфері 74

Методи управління та оцінювання в умовах невизначеності

Галкін А.А. Застосування мір згладжування в непараметричних ядерних класифікаторах з використанням нормальної апроксимації ймовірностей 85

Романюк В.В. Рівномірна дискретизація фундаментальних симплексів як множин змішаних стратегій гравців у скінченній безкоаліційній грі для знаходження рівноважних ситуацій з можливими поступками 93

Методи обробки інформації

Панкратова Н.Д., Зражевська Н.Г. Модель автокореляційної функції часового ряду з сильною залежністю 102

Меліков А.З., Пономаренко Л.А., Ісмайлов Б.Г. Аналіз системи обслуговування з динамічними пріоритетами 113

Тлебалдінова А.С., Крак Ю.В., Бармак А.В., Денісова Н.Ф. Локалізація і розпізнавання номерних знаків транспортних засобів за допомогою методу опорних векторів і гістограм орієнтованих градієнтів 123

Поправка до статті 129

Недашківська Н.І. Метод оцінювання невизначеності експертних оцінок парних порівнянь при обчисленні ваг альтернатив рішень 130

Космічний моніторинг

Ткаченко О.І. Корекція пішохідної БІНС у режимі стоянки 143

Інформаційні матеріали 155