ЗАДАЧА ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРЕЙДІВ У НЕТАРИФНИХ СИСТЕМАХ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Volume 67, Issue 5, 2022, pages 86-99

DOI: http://doi.org/10.34229/2786-6505-2022-5-8

Завантажити статтю

Заріцький Олег Володимирович, Національний авіаційний університет, м. Київ, oleh.zaritskyi@npp.nau.edu.ua


ABSTRACT

У статті розглянуто актуальні питання побудови системи грейдів з поглядувирішення завдання їх параметричної оптимізації для об’єднання в групи,різниця між вагою професій у межах яких буде вважатися незначною. Автором розглянуто структурну модель професії як складної системи взаємопов’язаних сутностей, що охоплюють ключові аспекти активності людинипід час виконання роботи: процеси комунікацій, прийняття рішень, особливості оброблення інформації та освітньо-кваліфікаційний рівень і компетенції, необхідні для досягнення поставлених цілей. Враховано, що виконання роботи здійснюється в межах певних обмежень із погляду психолого-фізіологічного змісту роботи та відповідальності за кінцевий результат.Зроблено детальний аналіз існуючих аналітичних систем оцінювання професій і грейдингу та, враховуючи їхні недоліки, розроблено алгоритм побудови системи грейдів на основі результатів бально-факторного оцінювання. Слід відмітити універсальність запропонованого алгоритму, тобтонезалежність від бально-факторних моделей, які використовують під часаналізу та оцінювання роботи, як правило, порядкові та номінальні шкалиоцінювання. Алгоритм дозволяє перейти до інтервальної та абсолютноїшкал, визначивши базову професію з мінімальною оцінкою (рангом) із всієї множини. Автором вперше розроблено цільову функцію для вирішеннязавдання побудови системи грейдів, виходячи з мінімізації запропонованихпараметрів системи — елементів цільової функції. Як основні параметрисистеми розглянуто розміри грейдів та їхнє взаємне розташування на декартовій площині оцінок та тарифів із погляду їх перетинів, «розривів» та наявності «порожніх» грейдів. Вирішене завдання параметричної оптимізаціїдозволило побудувати графічну модель системи грейдів для тестової множини професій із чітко сформованими границями грейдів і тарифів, у межах яких різниця в оцінках робіт вважається незначною.

Ключові слова: грейди, цифрова модель професії, система оплати праці,параметрична оптимізація, цільова функція.


REFERENCES

 1. Мильнер Б.З. Теория организации : учебник, перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2005.720 с.
 2. Lu Y., Frechette S., Morris KC. Current standards landscape for smart manufacturingsystems. U.S. Department of Commerce. 2016. 39 р. http://dx.doi.org/10.6028/NIST.IR.8107.
 3. MacDougall W. Industry 4.0. Smart manufacturing for the future. Germany Trade & Invest.2018. 40 р.
 4. Parrott A., Warshaw L. Industry 4.0 and the digital twin. Manufacturing meets its match. DeloitteUniversity Press. 2019. 20 р. URL: Industry 4.0 and the digital twin technology | Deloitte Insights(дата звернення: 10.09.2022).
 5. Handbook for analyzing jobs. United States. Department of Labor. Washington D.C.: U.S.Government Printing Office. 1991. 276 p.
 6. Wilson M. A history of job analysis. Historical perspectives in industrial and organizationalpsychology / M. Wilson, L. Koppes; NJ. Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates, 2007.127 p.
 7. McCormick E.J., Jeanneret P.R., Mecham R.C. A study of job characteristics and job dimensionsas based on the Position Analysis Questionnaire (PAQ). Journal of Applied Psychology. 1972.Vol. 56 (4). P. 347–368. DOI: 10.1037/h0033099.
 8. Peterson N.G., Mumford M.D., Borman W.C., Jeanneret P.R., Fleishman E.A., Levin K.Y.et.al. Understanding work using the occupational Information Network (O*NET): Implications for practice and research. Personnel Psychology. 2001. Vol. 54 (2). P. 451–492.DOI: 10.1111/j.1744-6570.2001.tb00100.x.
 9. O*NET OnLine. http://www.onetonline.org (дата звернення: 02.10.2022).
 10. PAQ Services. http://www.paq.com/?FuseAction=Main.Home (дата звернення: 02.10.2022).
 11. Common-Metric Job Analysis. http://cmqonline.com/cmqonline/index.jsp (дата звернення:02.10.2022).
 12. Толбатов С.В. Метод та інформаційна технологія оцінки складності робіт промислових підприємств : дис. … канд. тех. наук : 05.13.06 / НАУ. Київ, 2016. 209 c. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17682.
 13. Павленко П.М., Трейтяк В.В., Толбатов С.В. Модель критерію ефективності сучасних методів аналізу робіт. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія«Технічні науки». 2013. № 3. С. 160–167.
 14. Трейтяк В.В., Толбатов С.В. Розробка бально-факторної моделі роботи та оцінканеобхідного творчого потенціалу. Вісник інженерної академії України. 2014. № 1.С. 59–64.