ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ІЗ БЕЗЛІЧІ МОЖЛИВИХ

УДК 51: 330.4: 658b

Volume 66, Issue 1, 2021, pages 98-104

DOI: https://doi.org/10.34229/0572-2691-2021-1-9

Завантажити статтю 

Диха Марія Василівнадоктор економічних наук, професор Хмель­ницького національного університету

Грипинська Надія Василівнакандидат фізико-математичних наук, доцент Хмельницького національного університету

Марко Марія Ярославівнааспирантка Львівського національного університету імені Івана Франка

Цегелик Григорій Григорієвичдоктор фізико-математичних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка


Abstract

Розглянуто задачу оптимального портфеля закупівлі продукції (послуг) на підприємствах з багатьох можливих. У такій постановці задача досліджується і розв’язується вперше з використанням інструменту моделювання. Побудовано математичну модель задачі та розроблено алгоритм її розв’язання. При побудові математичної моделі враховуються параметри: кількість видів продукції / послуг, що закуповуються; кількість підприємств, які виробляють необхідну продукцію; потреба в продукції певного виду; вартість виготовлення одиниці продукції кожного виду на кожному підприємстві; узагальнений показник якості виготовленої продукції кожного виду на кожному підприємстві; індекс виявлених порівняльних переваг у виготовленні продукції j-м підприємством; загальний бюджет коштів, що виділяється на покупку продукції (фінансування виготовлення продукції). Розроблена математична модель дає можливість за скінченну кількість кроків знайти оптимальний результат розподілу необхідного обсягу замовлень (покупок) кожного виду продукції на різних підприємствах (або на одному підприємстві), який забезпечує максимально пропонований рівень якості продукції, а витрати на закупівлю продукції не перевищують запланованого рівня. Для ілюстрації результатів розробленого алгоритму на прикладі наводиться пошук оптимального варіанта закупівлі продукції чотирьох видів (задоволення певної потреби) на кожному з п’яти підприємств, що пропонують дані види продукції. Запропонований алгоритм становить інтерес для практичного застосування, дає можливість визначити оптимальний портфель закупівлі продукції (напівфабрикатів, деталей), вирішувати завдання оптимальних «пакет­них» закупівель/замовлень. Його доцільно використовувати в приватній під­приємницькій діяльності, на підприємствах різних сфер діяльності і форм власності, а також на макрорівні економіки, зокрема, в процесі пошуку оптимальних варіантів виконання державних програм.


REFERENCES

 1. Kőnig Dénes. Theory of finite and infinite graphs. Birkhäuser, 1990. 426 р.
 2. Harold W. Kuhn. The Hungarian Method for the assignment problem. Naval Research Logistics Quarterly. Kuhn’s original publication. 1955. 2. P. 83–97.
 3. Voynarenko Mykhaylo, Dykha Mariia V., Mykoliuk Oksana, Yemchuk Ludmyla and Danilkova Anastasiia. Assessment of an enterprise’s energy security based on multi-criteria tasks modeling. Problems and Perspectives in Management. 2018. 16(4). P. 102–116. Retrieved from: http://
  dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.10
 4. Marko M.Y., Tsegelik H.H. An approximate method for solving assignment problem. Kyiv : Mathematical Modelingin Economy, 2017. P. 42.
 5. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. 336 с.
 6. Квик М.Я. Математичні методи і моделі підтримки прийняття рішень в управлінні малими підприємствами: автореферат канд. екон. наук, спец.: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки та менеджменту. 2015. 20 с.
 7. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці. Київ : ЦУЛ. 2003. 200 с.
 8. Клебанова Т.С., Кизим М.О., Чернякта О.І. та ін. Математичні методи і моделі ринкової економіки. Харків : ВД «ІНЖЕК». 2009. 456 с.
 9. Добуляк Л.П. Економічно-математичне моделювання тенденцій розвитку малого бізнесу в Україні: автореферат канд. екон. наук, спец.: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки та менеджменту. 2014. 20 с.
 10. Sergienko I.V., Semenova N.V., Semenov V.V. Bilevel Optimization problems of distribution of interbudgetary transfers under given limitations. Cybernetics and Systems Analysis. 2019. 55, N 6. P. 905–913.
 11. Sergienko I.V., Lebedeva T.T., Semenova N.V. Existence of solutions in vector optimization problems. Cybernetics and Systems Analysis. 2000. 36, N 6. P. 823–828.
 12. Emelichev V.A., Kotov V.M., Kuzmin K.G., Lebedeva T.T., Semenova N.V., Sergienko T.I. Stability and effective algorithms for solving multiobjective discrete optimization problems with incomplete information. Journal of Automation and Information Sciences. 2014. 46, N 2. P. 27–41.
 13. Burkard R., Dell'Amico M., Martello S. Assignment problems. Revised reprint. Philadelphia, PA: SIAM – Society of Industrial and Applied Mathematics. 2012.
 14. Kolechkina L.N., Nagornaya A.N., Semenov V.V. Method of solving problem of conditional optimization on combinatorial set of arrangements. Journal ofAutomation and Information Sciences. 2019. 51, N 8. P. 31–42.
 15. Hrypynska N.V., Dykha M.V., Korkuna N.M., Tsehelyk H.H. Applying dynamic programming method to solving the problem of optimal allocation of funds between projects. Journal of Automation and Information Sciences. 2020. 52 (1), P. 56–64. http://www.dl.begellhouse.com/­ru/journals/2b6239406278e43e,75d55a6a64148f84,344c557a386fd328.html.
 16. Dykha M., Hrypynska N., Tsehelyk H., Marko M. Optimization of the production plan by three-criterion modeling. Technology audit and production reserves. 2019. 5, N 4 (49), P. 40–45. DOI: 10.15587/2312-8372.2019.181104.
 17. Ляшко С.И., Клюшин Д.А., Тимошенко А.А., Ляшко Н.И., Бондар Е.С. Оптимальное управление интенсивностью точечных источников воды в ненасыщенной пористой среде. «Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». 2019. № 4. С. 26–35.
 18. Сандраков Г.В., Ляшко С.И., Бондар Е.С., Ляшко Н.И. Моделирование и оптимизация систем микроигл. «Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». 2019. № 3. С. 31–40.